Regulamin

z dnia 29 listopada 2020 r.

(dalej: „OWU”)

§1

Pojęcia

Pojęcia użyte w Umowie oraz OWU mają niżej wskazane znaczenie:

 1. Serwis – serwis znajdujący się pod adresem https://salespoint.pl/ umożliwiający śledzenie i analizę działań osób prowadzających działalność online;
 2. Influencer – osoba działająca online w szczególności prowadząca bloga, vloga, konto w serwisie społecznościowym, celebryta itp.;
 3. Dział Wsparcia Technicznego – komórka organizacyjna Usługodawcy odpowiedzialna za rozwiązywanie problemów technicznych Usługobiorców;
 4. Usługodawca – ZWSP sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie (30-552) przy ul. Wielickiej 73/224,
 5. NIP 6793179757, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000769151, Usługobiorca – podmiot wskazany w Umowie;
 6. OWU – niniejszy Regulamin i Ogólne Warunki Umowy.

§2

Zobowiązania i zakres odpowiedzialności Stron

 1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług ze starannością właściwą dla profesjonalnego charakteru jego działalności.
 2. W celu prawidłowego świadczenia usługi Usługodawca zobowiązuje się:
  1. zapewnić Usługobiorcy dostęp do dedykowanego konta w Serwisie,
  2. dodać na prośbę Usługobiorcy, Influencera, którego nie ma w Serwisie.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje, inwestycje, kampanie, badania etc. podjęte i prowadzone przez Usługobiorcę na podstawie danych uzyskanych za pośrednictwem czy przy wykorzystaniu Serwisu.
 4. Odpowiedzialność Usługodawcy ograniczona jest do kwoty wynagrodzenia otrzymanego od Usługobiorcy i nie obejmuje szkód pośrednich i utraconych korzyści.
 5. Usługobiorca zobowiązuje się, że z loginów dostępowych będą korzystać tylko osoby dedykowane i wskazane z imienia i nazwiska przez Usługobiorcę w Umowie. W przypadku udostępniania loginów innym pracownikom lub osobom trzecim albo prób logowania się na dany login przez więcej niż jedną osobę, Usługodawca ma prawo do naliczenia kary umownej w wysokości trzykrotności miesięcznej opłaty za dostęp do Serwisu.
 6. Usługobiorca nie może korzystać z Serwisu poprzez crawling lub w inny sposób, z wykorzystaniem dowolnych zautomatyzowanych środków (w tym botów, robotów indeksujących oraz programów kopiujących zawartość witryn internetowych) w celu gromadzenia informacji i danych z Serwisu. W przypadku ujawnienie takich działań, Usługobiorca zapłaci Usługodawcy karę umowną w wysokości 50000za każdy przypadek naruszenia.

§3

Wsparcie i kwestie techniczne

 1. Usługodawca ma prawo dokonywać prac rozwojowych i serwisowych, uaktualnień zasobów technologicznych i backupu’u danych służących do prawidłowego świadczenia usługi, w wyniku czego dostęp do interfejsu Serwisu może zostać zablokowany codziennie w godzinach od 1:00 do 7:00.
 2. W razie konieczności, po uprzednim poinformowaniu Usługobiorcy, Usługodawca ma prawo do dodatkowych przerw technicznych, w wyniku których dostęp do Serwisu będzie utrudniony lub czasowo uniemożliwiony, jednak nie częściej niż 2 razy w miesiącu i z zastrzeżeniem, że przerwa nie będzie trwała dłużej niż 24 godziny.
 3. Jeżeli przerwa techniczna spowodowała nieprawidłowości w świadczeniu usługi, Usługodawca zobowiązuje się do naprawienia nieprawidłowości w ciągu 48 godzin od jej powstania.
 4. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia pomocy poprzez Dział Wsparcia Technicznego w czasie trwania Umowy. Zakres udzielanego wsparcia obejmuje:
  1. prawo Usługobiorcy do uzyskania pomocy poprzez pocztę elektroniczną pod adresem: support@salespoint.pl.
  2. działania Usługodawcy mające na celu zapobieganie i usuwanie ewentualnych awarii.
 5. Za awarię Strony uznają:
  1. brak dostępu do Serwisu z wyjątkiem sytuacji wskazanej w ust. 1 powyżej,
  2. zaistnienie nieprawidłowości wzbieraniu danych z przyczyn leżących po stronie Usługodawcy,
  3. sytuację, w której dane nie są w ogóle zbierane z przyczyn leżących po stronie Usługodawcy.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy w transmisji danych, w szczególności spowodowane awarią systemów teleinformatycznych, systemów telekomunikacyjnych, systemów zasilania oraz z powodu opóźnień w działaniu zewnętrznego operatora zapewniającego transmisję danych, a także za błędy wynikające z nieprawidłowości danych udostępnianych przez serwisy dostępne w Serwisie.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Serwisu z przyczyn niezależnych od niego.
 8. Usługodawca jest zobowiązany do poinformowania Usługobiorcy:
  1. o wystąpieniu awarii, nie później niż w ciągu 2 godzin od pojawienia się problemu,
  2. z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych o planowanych przerwach technicznych w godzinach 8:00- 24:00 lub trwających dłużej niż 2 godziny,
  3. czasowym zablokowanym lub zawieszonym dostępie do usługi ze względów bezpieczeństwa, oraz sytuacji wskazanych w §3 ust. 5 Umowy.
 9. W przypadku braku dostępu do Serwisu z przyczyn zależnych od Usługodawcy wysokość wynagrodzenia należnego Usługodawcy zostanie pomniejszona proporcjonalnie w stosunku do okresu, przez który Usługobiorca nie miał dostępu do Serwisu.
 10. Usługobiorca ma prawo przez całą dobę w każdym dniu tygodnia powiadamiać Usługodawcę o błędach, które wystąpiły, wysyłając powiadomienie na adres: support@influencertool.pl.

§4

Wynagrodzenie

 1. Wysokość wynagrodzenia została określona w Umowie.
 2. Do kwoty zostanie doliczony podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Faktury wystawiane będą przez Usługodawcę w terminie 7 dni od dnia zakończenia danego miesiąca rozliczeniowego.
 4. Kwota wynagrodzenia płatna będzie na rachunek Usługodawcy umieszczony na fakturze VAT w terminie 7 (siedmiu) dni od daty wystawienia faktury przez Usługodawcę.
 5. W przypadku niedotrzymania terminu płatności, Usługodawca ma prawo żądać odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych.
 6. W razie braku zapłaty przez Usługobiorcę wynagrodzenia za 2 okresy płatności, Usługodawca będzie uprawniony do rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia po uprzednim wyznaczeniu Usługobiorcy 21– dniowego terminu na uregulowanie zaległości.

§5

Czas trwania umowy i opcje wypowiedzenia

 1. Czas trwania Umowy został określony w Umowie.
 2. Po upływie tego okresu Umowa ulega przedłużeniu na czas nieokreślony, chyba że którakolwiek ze Stron złoży pisemne oświadczenie o braku woli przedłużenia najpóźniej do ostatniego dnia obowiązywania Umowy na czas określony.
 3. W przypadku rozpoczęcia obowiązywania Umowy na czas nieokreślony każda ze Stron ma możliwość jej rozwiązania za 1 miesięcznym okresem wypowiedzenia skutecznym na koniec miesiąca kalendarzowego.
 4. Wypowiedzenie Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 5. Usługobiorca ma prawo w każdym czasie rozwiązać Umowę zawartą na czas określony z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
 6. Usługodawca może rozwiązać Umowę za wypowiedzeniem ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Usługobiorcę istotnych postanowień Umowy w szczególności w braku zapłaty wynagrodzenia oraz nieusunięcia tych naruszeń w ciągu 10 dni roboczych od dnia wezwania do ich usunięcia.
 7. W razie braku płatności lub rozwiązania Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Usługodawca uprawniony jest do żądania zapłaty Wynagrodzenia należnego za korzystanie z Serwisu do końca okresu obowiązywania zgodnie z postanowieniami ust. 4 powyżej.

§6

Informacje poufne

 1. Strony zobowiązują się do zachowania pełnej tajemnicy wszelkich informacji związanych z Umową i prowadzonymi negocjacjami, w tym w szczególności warunków biznesowych, finansowych, organizacyjnych i innych związanych z sytuacją prawną i faktyczną Stron. Zobowiązanie to dotyczy utrzymania w tajemnicy, nieprzekazywania osobom trzecim oraz niewykorzystywania dla własnych celów lub w interesie osób trzecich informacji udostępnionych przez Usługobiorcę w związku z wykonywaniem Umowy, m.in.: informacji technicznych, technologicznych, biznesowych, finansowych, handlowych, organizacyjnych, a także pomysłów i koncepcji związanych z realizacją usługi. Zobowiązaniem zachowania tajemnicy objęte są także informacje uzyskane lub stworzone przez Usługodawcę w związku z wykonywaniem Umowy.
 2. Obowiązek tajemnicy obejmuje zobowiązanie Stron do powstrzymania się od ujawnienia informacji bez uzyskania zgody drugiej Strony na piśmie oraz wykorzystania ich w jakiejkolwiek formie, w jakikolwiek sposób lub w jakimkolwiek zakresie.
 3. Postanowienia ustępów 1 – 2 tego paragrafu nie obejmują faktów powszechnie znanych, ujawnionych publicznie przez Usługodawcę lub w jakikolwiek inny sposób publicznie ujawnionych lub niestrzeżonych tajemnicą służbową.
 4. W przypadku, gdy Strona zostanie zobowiązana do ujawnienia informacji poufnych na podstawie orzeczenia sądu lub decyzji uprawnionego organu, zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić o tym fakcie drugą Stronę. Ujawnienie informacji poufnych w sytuacji wskazanej w zdaniu pierwszym nie stanowi naruszenia postanowień niniejszego paragrafu.

§7

Korespondencja między Stronami

 1. Wszelkie żądania, zgody, oświadczenia, w tym oświadczenie o wypowiedzeniu umowy czy też inne, przekazywane którejkolwiek ze Stron Umowy przez drugą Stronę, w zakresie wykonywania Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. Oświadczenia będą doręczane na adres wskazany w Umowie, chyba że w powszechnie obowiązujących rejestrach został ujawniony nowy adres.
 3. Każda ze Stron może zmienić adres lub osoby, do których zawiadomienia określone w Umowie powinny być kierowane, co nie stanowi zmiany Umowy. W przypadku braku takiego zawiadomienia, doręczenia dokonane na adres ostatnio wskazany przez daną Stronę uważa się za skuteczne.

§8

Siła wyższa

 1. Strona nie zostanie uznana winną naruszenia warunków Umowy, jeśli ich wypełnienie uniemożliwiła siła wyższa, której skutkom przy dołożeniu należytej staranności nie można było zapobiec
 2. Strona Umowy stojąca w obliczu siły wyższej musi niezwłocznie poinformować drugą Stronę o zaistniałej sytuacji, naturze problemu, przewidywanym czasie trwania oraz przewidywanych konsekwencjach, jak również podejmie działania w celu zminimalizowania możliwych szkód, pod rygorem utraty prawa powoływania się na zaistnienie tych okoliczności.
 3. Gdy działania siły wyższej trwają przez okres przekraczający trzydzieści (30) dni, każda ze Stron będzie miała prawo do wypowiedzenia Umowy, bez prawa do żądania odszkodowania od Strony, która zaprzestała świadczenia w wyniku działania siły wyższej, za pisemnym powiadomieniem drugiej Strony, że skutkiem na dzień następny po otrzymaniu powiadomienia.

§9

Dane Osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca.
 2. Usługobiorca może kontaktować się ze Usługodawcą w każdym przypadku dotyczącym jego danych osobowych: telefonicznie, drogą korespondencyjną lub pocztą elektroniczną na adres biuro@influencertool.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia o ochrony danych osobowych (dalej „RODO”), wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Usługodawcy w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz w prawnie uzasadnionym interesie Usługodawcy tj. w celach marketingowych i prowadzenia badań i analiz sprzedaży i jakości usług Usługodawcy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji Umowy oraz po jej wygaśnięciu do końca okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wynikającego z właściwych przepisów prawa.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy.
 5. Usługodawca może przekazywać dane osobowe innym administratorom (np. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, podmiotom nabywającym wierzytelności lub podmiotom świadczącym usługi bankowe) oraz angażować zewnętrznych dostawców usług (np. podmioty świadczące usługi księgowe, podatkowe, prawne, hostingowe, IT) do przetwarzania danych Usługobiorcy w imieniu Usługodawcy.
 6. Dane osobowe Usługobiorcy nie będą przekazywane poza EOG. W przypadku, gdyby dane miały być przekazane poza EOG Usługodawca zapewni właściwy poziom ochrony tych danych.
 7. Usługobiorcy przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Usługobiorcy przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby marketingu.
 9. W oparciu o dane osobowe Usługobiorcy Usługodawca może podejmować zautomatyzowane decyzje, w tym decyzje będące wynikiem profilowania, związane z realizacją Umowy.

§10

Postanowienia końcowe

 1. Umowa oraz OWU stanowi całość uzgodnień pomiędzy Stronami i zastępuje wszelkie ustalenia (ustne lub pisemne) objęte przedmiotem Umowy dokonane do dnia jej zawarcia.
 2. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, postanowienia Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa.
 3. Usługodawca ma prawo dokonać cesji praw i obowiązków wynikających z Umowy na podmiot trzeci bez konieczności uzyskiwania Usługobiorcy.
 4. Strony zobowiązują się rozstrzygać spory powstałe w związku z realizacją tej Umowy w drodze negocjacji, a jeżeli te okażą się bezskuteczne, sądem właściwym będzie sąd miejsca siedziby Usługodawcy.
 5. W przypadku wystąpienia niezależnych od Usługodawcy czynników utrudniających lub uniemożliwiających prowadzenie Serwisu, w szczególności zmian w prawie, zmian technologicznych lub innych okoliczności, Usługodawca zachowuje prawo do rozwiązania Umowy na koniec miesiąca kalendarzowego, w którym powziął informację o wystąpieniu takiej okoliczności bez konieczności zapłaty jakiegokolwiek odszkodowania na rzecz Usługobiorcy.
 6. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 7. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
 8. Jeżeli jakiekolwiek z postanowień Umowy zostanie uznane za nieważne ze względu na sprzeczność z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, pozostałe postanowienia Umowy pozostają w pełni obowiązujące.
Wróć do góry